Yhdistyksen säännöt

ASUMISOIKEUSYHDISTYS SUOMEN OMAKOTI – SÄÄNNÖT

1    §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 2   §   Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on voittoa tuottamatta tarjota jäsenilleen asumismahdollisuus luovuttamalla heille asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettuja asumisoikeuksia asumisoikeusyhdistyksen omistamassa yhdessä tai useammassa talossa. Yhdistys voi myös harjoittaa toimintaa taikka olla osakkaana tai jäsenenä muussa yhteisössä, joka tuottaa asumisoikeusasumiseen liittyviä palveluja, kuten yhdistyksen hallinnoimien eri tilojen ylläpitämistä taikka isännöinti-, huolto- tai korjauspalvelujen tuottamista.

3   §   Jäsenet

Yhdistyksen jäsenenä voi olla luonnollinen henkilö, yhteisö tai säätiö, ei kuitenkaan toinen asumisoikeusyhdistys.  Jokaisella luonnollisella henkilöllä on oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi.

Yhdistyksen omistamasta talosta asumisoikeuden saaneet ovat lain nojalla yhdistyksen jäseniä.  Muut kuin luonnolliset henkilöt hallitus hyväksyy jäseniksi.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa muun jäsenen kuin yhdistyksen talosta asumisoikeuden saaneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksun maksamatta yhden vuoden ajan.

4   §   Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuosijäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.  Liittymismaksua ei peritä luonnollisilta henkilöiltä ellei yhdistyksen varsinainen kokous toisin päätä.

5   §   Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta,
 • päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, isännöitsijälle,      asukastoimikuntien jäsenille ja asukashallintoalueiden isännöitsijöille,
 •  päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta,
 • vahvistetaan talousarvio ja päätetään yhdistyksen kokouksessa päätettävästä      käyttövastikkeen osasta,
 • päätetään niistä perusteista, joiden mukaisesti asukashallintoalueiden asukaskokoukset päättävät asukashallinnon tehtäviä varten perittävän  käyttövastikkeen määrästä,
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
 • valitaan hallituksen jäsenet,
 • valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja,
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6   §   Kokouskutsu

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Mikäli päätöksen tekeminen kokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, siihen on toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla. Jos kokouksessa käsitellään asumisoikeuteen liittyvää maksuvelvollisuutta yhdistykselle tai asiaa, joka vaikuttaa siihen, on lisäksi lähetettävä kirjallinen kutsu jokaiselle yhdistyksen omistamassa asumisoikeustalossa asuvalle asumisoikeuden haltijalle yhdistykselle ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostilla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Sääntöjen muuttamista tarkoittavan ehdotuksen pääasiallinen sisältö on esitettävä kutsussa.

7   §   Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on tilikausi, jollei uuden hallituksen jäsenen valinnut yhdistyksen kokous päätä, että uuden jäsenen toimikausi alkaa välittömästi kokouksen päättyessä.

Hallitus valitaan yhdistyksen kokouksessa.

8   §   Isännöitsijä

Yhdistyksellä voi olla isännöitsijä, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

9   §   Toiminimen kirjoittaminen

Yhdistyksen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Yhdistyksen hallitus voi lisäksi antaa erikseen oikeuden nimeämilleen henkilöille yhdistyksen toiminimen kirjoittamiseen kaksi yhdessä.

10   §   Käyttövastikkeen määräytymisperusteet

Vastikkeen suuruus määräytyy hallituksen päättämän asunnon jyvitetyn pinta-alan mukaan tai yhdistyksen kokouksen päättämän muun jyvitysperusteen mukaan. Veden käytöstä perittävä korvaus määräytyy mitatun kulutuksen mukaan.

11   §   Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.